دکتر زیبا صالح پور:همه با هم پیش به سوی شورایی پاک و خدمتگزار

دکتر زیبا صالح پور:همه با هم پیش به سوی شورایی پاک و خدمتگزار

شورا در واقع تبلور حضور و اراده مردم است، شورا، نهادی است که فصل هفتم قانون اساسی به آن پرداخته است. شورا به مثابه پل ارتباطی بین مردم و حاکمیت است؛ هرچند حاکمیت نیز مبتنی بر مردم سالاری است. شورا، نهادی است که وظیفه دارد مطالبات و خواسته های به حق شهروندان را مطابق اختیارات